Područja rada

 • pripremanje i sastavljanje dokumentacije za osnivanje trgovačkog društva te statusnih promjena trgovačkih društava
 • osnivanje podružnica, pripajanja, spajanja i podjele društava
 • stjecanje poslovnih udjela društva
 • preoblikovanje trgovačkih društava
 • savjetovanje u svezi vlasničkih/upravljačkih prava u trgovačkom društvu
 • savjetovanja u svezi likvidacije trgovačkog društva
 • preuzimanje dioničkih društava
 • pravo tržišta vrijednosnih papira
 • zastupanje u sporovima u nadležnosti Trgovačkih sudova

 • savjetovanja i davanje mišljenja o pravima stranaka te o pravnim propisima
 • zastupanje u pregovorima i postupcima posredovanja/mirenja
 • izrade pravnih mišljenja

 • strukturiranje pripajanja i spajanja

 • pravni Due Diligence

 • izrada transakcijske dokumentacije

 • sastav plana podjele društva

 • ugovori o kupnji dionica ili udjela

 • opcijski ugovori

 • escrow ugovori

 • sporazumi dioničara ili članova društva

 • javne ponude za preuzimanje

 • privatizacija

 • savjetovanja pri sklapanju pravnih poslova

 • sastavljanje ugovora

 • analiza ugovora

 • sudjelovanje/zastupanje u pregovorima kod sklapanja pravnih poslova

 • savjetovanja pri osiguranju i naplati potraživanja

 • ispitivanje boniteta protustranke

 • sastavljanje instrumenata plaćanja

 • zastupanje u ovršnim i parničnim postupcima radi naplate potraživanja

 • sastavljanje oporuka
 • sastavljanje nasljedno-pravnih ugovora
 • zastupanje u ostavinskim postupcima

 • savjetovanja

 • sastavljanje autorsko-pravnih ugovora

 • ugovori o licenci

 • zastupanje u autorskim sporovima

 • pripremanje i sastavljanje dokumentacije potrebne za registraciju žiga/patenta

 • zastupanje u sporovima s područja intelektualnog vlasništva

 • pravna pitanja vezana za Internet sadržaj

 • medijski ugovori

 • E - trgovina

 • ugovori o plasmanu proizvoda
 • sponzorski ugovori
 • promocijski ugovori
 • reklame

 • izvidi nekretnina, izvidi stanja u katastru i zemljišnim knjigama

 • sastavljanje i savjetovanje u svezi ugovora o stjecanju/opterećenju nekretnina

 • savjetovanje i zastupanje pri upisu stvarnih prava u zemljišne knjige

 • savjetovanje, izrada i analiza ugovora o građenju

 • zastupanje u sporovima koji se tiču nekretnina/prava na nekretninama

 • savjetovanja poslodavca/radnika o pravima i obvezama iz radnog odnosa

 • sastavljanje ugovora o radu i menadžerskih ugovora

 • izrada općih akata i odluka iz područja radnog prava

 • zastupanje u radnim sporovima

 • savjetovanja i prevencija bračnih sporova

 • sastavljanje bračnih ugovora

 • sastavljanje ugovora/sporazuma o diobi bračne stečevine

 • zastupanje u bračnim sporovima/sporovima o uzdržavanju

 • zastupanje u statusnim sporovima iz područja obiteljskog prava

 • sastav i podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka

 • sastav i podnošenje prijava potraživanja

 • zastupanje u stečajnim postupcima

 • zastupanje u odborima vjerovnika

 • sastav i provedba predstečajne nagodbe

 • zastupanje u predstečajnim postupcima

Zastupanje i savjetovanje u postupcima radi naknade šteta:

 • materijalnih i/ili nematerijalnih šteta;

 • protiv štetnika i/ili osiguratelja

Zastupanje i savjetovanje u postupcima radi:

 • upisa uknjižbe, zabilježbe ili predbilježbe prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretnini;
 • usklađivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja za nekretnine;
 • radi utvrđenja prava vlasništva (npr. dosjelost);
 • radi zaštite posjeda;
 • radi zaštite prava vlasništva
 • u postupcima diobe zajedničke imovine i razvrgnuća suvlasništva i dr.
 • ispravni postupak / pojedinačni ispravni postupak
 • pribavljanje zemljišnoknjižnih i katastarakih izvadaka i provjera stanja u zemljišnim knjigama i katastru i dr.

 • sastav normativnih akata
 • savjetovanje i zastupanje
 • regulativa

 • prisilna naplata potraživanja

 • zastupanje

 • sastav prijedloga za ovrhu i zastupanje u postupku u povodu prigovora protiv rjesenja o ovrsi